Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ KUPNÍ

obchodní společnosti Olymp-kov, spol. s r.o., sídlem Rostěnice 15, 682 01 Vyškov, IČO : 46344098, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5423(dále jen „obchodní podmínky")

I. PREAMBULE

 1. Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy (dále jen „smlouva") uzavřené mezi obchodní společností Olymp-kov, spol. s r.o. (dále jen „prodávající") na straně jedné a kupujícím na straně druhé a slouží k vymezení vzájemných práv a povinností mezi nimi.
 2. Uzavřenou smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu věci, které jsou předmětem plnění, umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim a kupující se zavazuje věci, které jsou předmětem plnění převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to dle podmínek stanovených ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není ve smlouvě sjednáno něco jiného, přičemž ustanovení smlouvy mají před obchodními podmínkami přednost.

lI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

 1. Termín a místo plnění předmětu plnění jsou sjednány individuálně ve smlouvě nebo v příslušné objednávce.
 2. Spolu s předmětem plnění je prodávající povinen kupujícímu odevzdat originál dodacího listu, který musí obsahovat zejména tyto údaje:
  • číslo dodacího listu;
  • obchodní firmu a IČO prodávajícího; obchodní firmu a IČO kupujícího; číslo objednávky kupujícího;
  • název předmětu plnění a počet kusů; datum dodání;
  • místo dodání.
 3. Dodací list musí být podepsán řidičem dopravce nebo jinou osobou, která předmět plnění předá kupujícímu.
 4. Prodávající je povinen předat kupujícímu také doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání předmětu plnění, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě, a to v den předání společně s předmětem plnění.
 5. Prodávající je povinen informovat kupujícího o vlastnostech předmětu plnění, o jeho způsobu skladování, použití a údržby o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.
 6. V případě doručení předmětu plnění prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda předmět plnění nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud by vady vykazoval, je kupující povinen předmět plnění nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 7. V případě, že některá smluvní strana bude v prodlení nebo zdrží plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy vlivem vyšší moci (okolnosti nezávislé na vůli této smluvní strany, které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, zejména přírodní katastrofy, požár, embarga, stávky, válečné konflikty, letecká neštěstí, vládní zásahy, karanténní opatření vyhlašovaná dle platných právních předpisů, apod.), budou termíny plnění smlouvy prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazku. V takových případech nebude žádná ze smluvních stran odpovědna za škody způsobené druhé smluvní straně a také nebude žádná ze smluvních stran povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, smluvní stranou.

Ill. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží nebo po jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za podmínky, že dopravce má řádně sjednanou smlouvu o přepravě s kupujícím. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považováno datum dodání zboží nebo datum jeho předání prvnímu dopravci. Prodávající se zavazuje na předmět plnění vystavit a odeslat kupujícímu fakturu – daňový doklad a to nejpozději do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
 2. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Kupující souhlasí se zasláním faktury elektronickou formou.
 3. Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 5. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
 6. Kupující podpisem smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se kupující zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla prodávajícímu jakákoliv škoda, je prodávající oprávněn vymáhat její náhradu po kupujícím.

IV. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

 1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího jeho převzetím.
 2. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující předmět plnění, ač mu s ním prodávající umožní nakládat.
 3. Předá-li prodávající dopravci předmět plnění pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním předmětu plnění dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 4. Škoda na předmětu plnění vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

V. ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Prodávající se zavazuje, že dodaný předmět plnění bude způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti a přejímá záruku za jeho jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců ode dne předání předmětu plnění kupujícímu.
 2. Záruka se nevztahuje na vady předmětu plnění vzniklé jeho poškozením způsobeným třetími osobami, chybnou manipulací s ním, anebo vady vzniklé kupujícím při užívání předmětu plnění v rozporu s návodem k jeho použití a údržbě, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady předmětu plnění.

VI. REKLAMACE

 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu předmětu plnění, která se vyskytne v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Reklamace musí být zaslána prodávajícímu písemně poštou nebo elektronickou formou na emailovou adresu prodávajícího uvedenou ve· smlouvě.
 2. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. ode dne jejího doručení.
 3. Jestliže bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná a vytčená vada bude odstranitelná, je prodávající povinen bezplatně odstranit vytčenou vadu opravou předmětu plnění anebo výměnou či doplněním kterékoliv vadné součástky (dílu) předmětu plnění za součástku (díl) bezvadnou.
 4. Jestliže bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná a vytčená vada bude neodstranitelná, je prodávající povinen bezplatně odstranit vytčenou vadu dodáním nového předmětu plnění bez vady nebo na bezplatné dodání chybějící části předmětu plnění.
 5. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu řešení reklamace.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností.
 2. Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur o více jak 15 dnů.
 3. Pokud smluvní strana, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.
 4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s kupujícím bude zahájeno insolvenční řízení, příp. na kupujícího bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších přepisů.
 5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání kupujícího nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena závažným způsobem, a kupující neposkytne po vyzvání prodávajícího bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.
 6. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude kupujícím předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.
 7. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy bez právního důvodu uhradí kupující prodávajícímu
  • nutné náklady spojené se zrušením této smlouvy;
  • částku ve výši 20 % z hodnoty předmětu plnění bez DPH jako smluvní pokutu;
  • škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením smlouvy.
 8. Kupující se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, a to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud kupující prodávajícího o těchto připravovaných přeměnách bez zbytečného odkladu neinformuje, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna kupujícího v předchozím odstavci, by mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Smlouva či obchodní podmínky mohou být měněny nebo doplňovány výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje – v případě, že prodávající potvrdí kupní smlouvu nebo obchodní podmínky s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo a že se jedná o nový návrh smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní poměry mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
 2. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámily s obsahem obchodních podmínek a ostatních příloh, na které je ve smlouvě odkazováno.
 3. podmínek Smluvní bude strany postupováno prohlašují, že tak, při aby výkonu žádoucího svých stavu práv bylo a dosaženo povinností ze smírnou smlouvy cestou. a obchodníchNebudou-li obecným smluvní soudem strany příslušným schopny dle zák.č. vyřešit 99/1963 případný Sb., spor občanský smírnou soudní cestou, řád, ve bude znění tento pozdějších rozhodnut předpisů.
 4. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.7.2022.

Ve Vyškově dne 20. 8. 2023 Jiří Marek, jednatel